top of page

Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a

Reguły przekierowań dla WordPress’a MU przy użyciu apache’a są opisane na stronie pomocy: Create A Network: .htaccess and Mod Rewrite. Poniżej widnieją te same reguły ale dla serwera nginx.

if ( $host !~ example\.coml$ ) {
    rewrite ^/wp-content/uploads/(.+) /files/$1;
}
rewrite ^/wp-admin/?$ /wp-admin/index.php last;
rewrite ^/wp-admin/network/?$ /wp-admin/network/index.php last;
rewrite ^/files/(.+) /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;

location / {
    try_files $uri /index.php?q=$request_uri&$query_string;
}

Oczywiście „example\.com” należy wymienić na domenę głównego serwisu.

Aktualizacja, ze strony wordpress.org znikły reguły dla apache’a:

#Wordpress Multi site
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]
#END WordPress Multi Site

#apache #konfiguracja #nginx

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page